Д-р Георги Лозанов

  Личен сайт


Сугестопедията Днес

7 Закона на Сугестопедията  

Принципът на велосипеда

Сугестопедичния Цикъл на Обучение

Сертифицирани Преподаватели и Преподаватели-Стажанти

Сугестопедични Курсове в България

Съобщение във Връзка с Регистрирана Търговска Марка върху Сугестопедията – Нарушаване на чл.11, ал.1, т.6 и т.7  и чл.26, ал.3, т.5 ЗМГО

Кратка Биография

Снимков архив

Download Видеоклип  - Част от Сугестопедично Обучение по Четене

Download Видеоклип - Част от Сугестопедичен Курс по Английски Език

За контакти:

 Драги приятелю,

Сугестопедията (и в нейното последно развитие като десугестивно, освобождаващо от обществената сугестивна норма, обучение) е наука за създаване на различни неманипулативни и не хипнотични методи на обучение както по чужди езици, така и по всички останали учебни предмети за всички възрасти на нивото на резервите - потенциалните, неизползувани възможности на мозъка/ума. Това означава поне три до пет пъти по-бързо, по-лесно и по- задълбочено обучение; вътрешна свобода; повишена мотивация за учене; радостно обучение и лечебен или профилактичен ефект. Ефективността, както и ползата от оригиналната методика са потвърдени от най-престижни национални и международни комисии и учени.

Със задача да даде мнение за влиянието на сугестопедичната методика върху здравословното състояние на обучаващите се, със Заповед № 6705 от 20.10.1970г. на Министъра на Народната Просвета и Министъра на Народното Здраве бе определена комисия в състав :

1. Чл. Кор. Проф. Драгомир Матеев (физиолог) – директор на Института по Физиология при БАН и на Института за Гериатрия – председател на комисията.

2. Проф. Любен Телчаров, д.м.н. (патофизиолог) – Институт по курортология и физиотерапия към МНЗ

3. Проф. Тошо Гоцев, д.м.н. физиолог – ВМИ

4. Проф. Владимир Иванов, к.м.н. (психиатър) – ректор на ВМИ, Варна и зав. Катедра по психиатрия.

5. Проф. Борис Янев (училищна медицина) – зав. Катедра по училищна медицина – ИСУЛ и зам. Директор на хигиенния институт при МНЗ.

6. Проф. Емануил Шаранков (психиатър) – ИСУЛ

7. Проф. Димо Даскалов, к.м.н. (физиолог) – зав. Катедра по физиология- ВМИ, Варна

8. ст.н.с. Петър Балевски, к.м.н. (училищна медицина), НИЦ по сугестология – докладчик на комисията.

Комисията представи следното заключение.

Заключение

Относно Влиянието на Сугестопедичната Методика на Обучение върху Здравословното Състояние на Обучаващите се

Извадки

 

„ Научноизследователският център по сугестология е отделил сериозно внимание на проучването на отражението на обучението по сугестопедичната методика върху здравословното състояние и работоспособност на курсистите.

..........

Както от анкетните данни, така и от клиничните и физиологичните изследвания и личните проверки на членовете на комисията проличава, че в резултат на учебните занятия по сугестопедичната методика не настъпват неблагоприятни промени в здравословното състояние на курсистите. Напротив, при част от курсистите се отбелязва подобряване или изчезване на някои функционални смущения като главоболие, мигрена, раздразнителност , безсъние, намалена работоспособност и др. Може следователно да се постави въпроса, че методиката упражнява и психотерапевтичен ефект, нещо, което следва да бъде предмет на бъдещи изследвания.

Установи се също важният факт, че т.нар. сугестопедичен сеанс оказва успокояващо и отморяващо въздействие, поради което след занятията курсистите се чувствуват освежени, бодри, отпочинали. В някои случаи тяхната работоспособност дори надминава тази преди започване на учебните занятия, въпреки че изучаваният материал е значителен по обем. Физиологическият механизъм на това явление представлява особен интерес.

По време на занятията курсистите се намират в състояние на пълно съзнание. Явления като хипноза или сънно задържане не се констатират.

В центъра по сугестология освен възрастни, са обучавани също и ученици както по езиците, така и по други учебни предмети като алгебра, геометрия и физика. Получените данни от проведените върху тях изследвания съвпадат с тези на възрастните. Понастоящем в центъра се обучава по сугестопедичната методика една паралелка от 10 –ти клас по всички учебни предмети. Класните занятия са сведени до 4 часа дневно, а домашната подготовка на уроците до 1 час дневно. Физкултурните занятия са увеличени от 2 до 6 часа дневно. Самочувствието на учениците е много добро. Въпреки сведените до минимум класни занимания и домашна подготовка, усвояването на преподавания материал е на висота и то при приповдигнато настроение и самочувствие на учениците.

Методиката на д-р Лозанов почива на здрави физиологични основи.

Не е чудно, че курсистите при този метод на работа се чувствуват освежени и ободрени, въпреки че в занятието е бил преминат значителен по обем учебен материал. Получава се, по принцип същия освежителен ефект, както при един увлекателен концерт или театър след работния ден. Човек излиза от концерта освежен, ободрен, с повдигнато настроение и самочувствие.

Десугестирането, инфантилизацията, игрите, приятната  атмосфера, силната мотивация и хуманността, характерни за сугестопедичната методика, премахват вътрешните задръжки, т.нар. психически бариери, и улесняват изграждането на моторните говорни умения и стереотипи. От друга страна, емоционалността и артистичността при преподаването изграждат доминанти, интегриращи както дейността на кората, така и на подкоровите  области, свързани с емоциите и паметта. Стимулирането на ретикуларната формация и други подкорови структури е от съществено значение за поддържане на тонуса на мозъчната кора, а с това и на работоспособността и настроението на курсистите. Емоционалността на обучението в съчетание с доминантата обуславят устойчивостта на паметовите следи.

Всички тези особености на сугестопедичната методика й предават съществено значение за хигиената на учебния процес, който става по-здравословен и по-ефективен....

Следват подписите на членовете на комисията

Оригиналният метод е също официално проверен и високо оценен от 25 членна международна експертна комисия на ЮНЕСКО, която препоръча методиката да се приложи навсякъде по света. Ето извадка от техните препоръки.

(Публикувани в “the journal of the society for accelerative learning and teaching”, том 3, брой 3 , есен 1978, стр.211)

Препоръки

(Извадка)

От експертите на работната група на срещата относно сугестологията като методология на обучение, проведена в София, от 11 до 16 Декември 1978

...1. Съществува консенсус, че Сугестопедията е по-висш метод на обучение за редица предмети и за различни типове курсисти, в сравнение с традиционните методи.

Стигнахме до това общо мнение след като изследвахме научната литература, чухме мнението на международните експерти, гледахме филми от сугестопедично преподаване, посетихме часове, където се практикува сугестопедия. Филмите бяха добре направени, а посещенията ни в часовете бяха впечатляващи.

...2. Да се установят стандарти за обучението, сертифицирането и поддържането на стандартите на сугестопедичното обучение.

...3. Да се използуват различни категории за преподавателска компетентност, които да отразяват по възходяща линия нивата на преподаване при сертифициране на преподавателите.

...4. Да се започне обучението на преподаватели – сугестопеди възможно най- скоро.

 ...5. Да се основе Международна Асоциация по Сугестология и Сугестопедия към ЮНЕСКО с помощта и под ръководството но Д-р Лозанов  с цел обучение, научно-изследователска дейност, координиране и публикуване на резултатите.

 ...6. Обръщаме се с молба към ЮНЕСКО да окаже подкрепа на всички тези предложени дейности с всички възможни средства и според съществуващите международни споразумения.

 

Подобни оценки и препоръки бяха дадени и от ръководството на Педагогическата Академия във Виена, след провеждане на нашия опит там през периода 1973/74 до 1979г.

 

Извадка

от

Доклада на Директора на Академията и зам. Директор на Научния Институт за Изследване на Ученето във Виена, д-р Франц Беер.

(Публикуван в САЩ , The Journal of Suggestive- Accelerative Learning and Teaching, Volume 3, Number 1, 1978, p. 36.)

 

1.   Стана възможно да се усвои значително голям обем материал с помощта на сугестопедията. Постиженията са, както количествено, така и качествено по- добри.

2.   Училището, инструкциите и обучението имат положително съдържание. Това е очевидно преимущество на експеримента.

3.   Резултатите от т.2 са искрена изява на доверие между учениците и преподавателите.

4.   Усвояванията на знанията се извършва в игрова атмосфера, която мотивира децата и работата им се струва по- приятна. Децата се захващат за работа с любопитство и нетърпение.

5.   Децата стават по- креативни.

6.   Агресията, която се наблюдава в класовете от масовите училища, намира много по- малка изява, и много по- рядко. (психохигиенен ефект)

7.   Огромният обем материал, който се предлага, означава, че учениците, които учат по- бързо са непрекъснато заети и не са ограничавани от обичайното повторение на един и същ материал.

8.   Интензивният материал, който атакува всичките им сетива, стимулира учениците да експериментират.

9.    Диктовката, проверката на резултатите и четенето пред класа потвърждават постигнатите резултати и подтикват към по- интензивна работа.

10.  Поради високото ниво на способността за четене и разбиране, учебникът се превръща в източник на информация още в първи клас (децата сами търсят информация).

11.  Вече трета година тече експериментът с един клас. Няма ученици, които да повтарят класа или да са отпаднали. В Австрия учениците, които обикновено повтарят класа или отпадат, са 8%.

12. Успехът в училище и възможността да наблюдават заниманията в класната стая провокират интереса на родителите към училището и допринасят индиректно за мотивацията на децата.”

Няма друг метод или система, които да работят на това ниво. Ето защо работата с този метод изисква преподавателят да бъде добре обучен. Съществува много информация в оригиналните публикации на Д-р Лозанов, но за нещастие това не е достатъчно, за да се смята за обучен един преподавател. Целият процес на обучение е един особен вид изкуство, което не може да бъде овладяно само с четене. Същото би било ако един човек, който не е учил музика, реши да изнесе концерт само според публикуваното описание на изпълнението. Преподаването не е овладяване на само един сбор от техники. Не разчитайте на реклами, които използуват името на Д-р Лозанов и се правят от хора, които не могат да покажат оригинален сертификат. Преподавателят се нуждае от индивидуално обучение и адаптация към динамиката на метода ако той/ тя желае да бъде наистина един добър преподавател- творец.

Д-р Лозанов или сертифициран и препоръчан от него специалист организират курсове за обучение на преподаватели по чужди езици.

Д-р Лозанов или сертифициран и препоръчан от него специалист провеждат курсове и за обучение на преподаватели по други предмети.

Ако желаете да бъдете обученr, моля изпратете ни Ваша автобиография, копие от дипломите за завършено висше образование, както и писмо, в което се описва къде възнамерявате да прилагате метода.

Както сами разбирате, ние не продаваме касети за обучение. Това се прави от някои имитатори, които използуват името на Д-р Лозанов.

Всичко най-добро!